Προσφορές

  • Πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης, φορητοί ( κονέως) 1,2,3,6 και 12 kg.
  •  Πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης οροφής 12 kg.
  • Πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης τροχήλατος 25 και 50 kg.
  • Πυροσβεστήρες αφρού.
  • Πυροσβεστήρες διοξειδίου.
  • Πυροσβεστήρες φωλιές.
  • Πυροσβεστικοί σταθμοί.
  • Πυράντοχες θύρες.

Πυροσβεστήρας ξηράς -φορητοί (κόνεως)
Πυροσβεστήρας ξηράς οροφής
Πυροσβεστήρας ξηράς τροχήλατος
Πυροσβεστήρες φωλιές / σταθμοί
Πυράχοντες θύρες